Português انگلیسی فارسی

عضویت

مشاهده اطالاعات لازم برای عضویت اتاقمراحل عضویت


با پر کردن فرم ثبت نام و ارسال ان میتوانید به عضویت این اتاق در بیایید.
لطفا حق عضویت سالانه خود را مطابق با پروفایل خود در جدول زیر پرداخت کنید.

نحوه پرداخت به اتاق بازرگانی از طریق انتقال وجه به حساب بانکی اتاق و یا واریز مستفیم وجه به حساب اتاق می باشد. در صورت عدم پرداخت هزینه عضویت سالانه در ظرف مدت 72 ساعت از زمان تکمیل فرم ثبت نام در سایت اتاق ، کلیه اطلاعات شما از سایت حذق میشود.
پس از پرداخت وجه عضویت ، کپس برابر با اصل اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ان (در صورت وجود) و برگه قبت شرکت نزد اداره قبت شرکتها را برایمان از طریق پست ارسال کنید.اطلاعات حسابهای بانکی اتاق برای پرداخت وجوه:


Banco Itaú
Agência: 0845
C/C: 44409-0
Câmara de Comércio & Industria Brasil-Irã
CNPJ: 04.957.625/0001-05

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 0239
C/C: 00001355-7
Câmara de Comércio & Industria Brasil-Irã
CNPJ: 04.957.625/0001-05

 • شخص حقوقی
 • نوع حقوق یا مقرری سالیانه
 • شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ

  R$ 3.500 رئال برزیل
 • شرکتهای هلدینگ و مجموعه ها

  R$ 4.000 رئال برزیل
 • شرکت های ایرانی

  USD $1500
 • شرکت های خارجی:

  USD $2000
 • ثبت
 • شخص حقیقی
 • نوع حقوق یا مقرری سالیانه
 • شخص حقیقی برزیل

  R $ 1.200 رئال برزیل
 • شخص حقیقی ایران

  USD 500,00
 • شخص حقیقی ( غیر از ایران و برزیل)

  USD 1.000,00
 • ثبت