Português انگلیسی فارسی

علمی-فنی و محیط زیستدانشمندان ایرانی ایجاد اولین دریچه قلب هیبرید جهان

دانشمندان ایرانی ایجاد اولین دریچه قلب هیبرید جهان

دو دانشمند ایرانی موفق به ساخت اولین بافت مهندسی دریچه قلب هیبرید با استفاده از یک آلیاژ فلزی شدند.


مشاهده خبر