Português انگلیسی فارسی
ایران، تجار روسی بررسی همکاری در زمینه مواد معدنی


ایران، تجار روسی بررسی همکاری در زمینه مواد معدنی

ایران و تجار روسی در روز پنج شنبه زمینه را برای گسترش همکاری در زمینه مواد معدنی و سنگ مورد مطالعه قرار دادند.این جلسه در حاشیه نمایشگاه بین المللی سنگ و مواد معدنی برگزار شد.

سفیر ایران در مسکو مهدی ثنائی، رئیس سازمان توسعه و تجارت استان تهران، فرماندار شهر ری و هشت تجار و وارد کننده سنگ ساختمان از روسیه در این نمایشگاه حاضر بودند.

دو طرف قابلیت های بالا ی خروج مواد معدنی ایران و راههای صادرات آن به روسیه مورد بررسی قرار دادند.

سفیر ایران در مسکو، گفت: سفارت ایران مصمم است تا به طور کامل پشتیبان واردکنندگان مواد معدنی ایران و خواستار نقش فعال تر ا شرکت های ایرانی در بازار روسیه است.

بازار روسیه بسیار مناسب برای واردات سنگ ایران است، او گفت: ازطریق برنامه ریزی مناسب ،ایران می تواند سهم بسیار بزرگتری در بازار داشته باشد و از نزدیک با کشورهای دیگر همکاری کند.