Português انگلیسی فارسی

گواهی مبدأ چیست؟

گواهی مبدأ چیست؟ گواهی مبدأ اظهار نامه صادر کننده کالا، یکی از الزامات قانونی گمرک و نشان دهنده مبدأ کالا است،که توسط اتاق های بازرگانی در کشور مبدا صادر می شودگواهی مبدأ چیست؟


گواهی مبدا چیست؟


گواهی مبدا اظهار نامه صادر کننده کالا، یکی از الزامات قانونی گمرک و نشان دهنده مبدأ کالا است،که توسط اتاق های بازرگانی در کشور مبدا صادر می شود.

 
صدور گواهی مبدا:


اتاق بازرگانی و صنایع ایران- برزیل دارای سرویس صدور گواهی مبدا می باشد . متقاضی می تواند این فرم را بصورت انلاین در سایت تکمیل کرده و با ارائه فاکتورتجاری مربوطه به اتاق ،گواهی مبدا را در یک نسخه اصل و سه نسخه رونوشت دریافت نماید. گواهینامه ها ی مبداء که توسط موسسات دیگرصادر شده اند نیز می توانند مشروط به ارائه فاکتور تجاری مربوطه ، به تایید این اتاق برسند.چگونه میتوان گواهی مبدا را بصورت آنلاین پر کرد؟


فقط اطلاعات درخواستی را در هر کادر وارد کرده، و فاکتور تجاری مربوطه را یه پیوست(PI)، ارسال کنید . مبلغ هزینه صدور گواهی مبدا را اباید ظرف 72 ساعت پس از پر کردن فرم پرداخت شود تا مراحل صدور گواهی مبدا تکمیل شود.